https://www.tacksamhet.se/ https://www.ds-gruppen.se/ https://www.gemjewlry.com/

General Data Protection Regulation, GDPR

Så behandlar vi dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen GDPR

Personuppgifter är sådana uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som kund. Vi värnar om din personliga integritet och vill att du ska vara trygg i hur vi hanterar dina uppgifter.

Du ska veta vilka uppgifter som vi inhämtar och varför, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.Tacksamhet AB bedriver verksamhet och den verksamheten är i stor utsträckning reglerad i lag

Inspelning av telefoni

Tacksamhet AB spelar in och sparar telefonsamtal för några olika ändamål enligt nedan:

Anledningar till inspelning

  • Förbättring av våra erbjudanden och service till kund
  • För utbildningssyfte och förbättring av kvalitén i kundmötet

En inspelning görs med stöd av en intresseavvägning - det vill säga att Folksam har gjort bedömningen att det berättigade intresset att spela in och spara telefonsamtal väger tyngre än den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.Telefonsamtal sparas i högst 60 dagar och raderas därefter.

Information om hur Tacksamhet AB behandlar dina personuppgifter


Tacksamhet AB bedriver en verksamhet som i stor utsträckning är reglerad i lag och vi står under Tjänsteföretag tillsyn. När vi tillhan­dahåller Tjänster, behöver vi behandla personuppgifter. Denna information syftar till att förklara hur vi behandlar personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som person. Vi på Tacksamhet AB värnar om din personliga integritet och vill att du ska vara trygg i hur vi hanterar dina uppgifter. Du ska veta vilka uppgifter som vi inhämtar och varför, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Informationen gäller för dig som är kund hos oss eller berörs av våra tjänster, besöker våra digitala kanaler eller på annat sätt kommer i kontakt med oss, t ex via vår kundtjänst.

Det är viktigt att du läser och förstår denna information innan du använder våra tjänster. Om du har några frågor kring hur dina personuppgifter behandlas, kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som du finner under avsnitt 12.

Översikt över vår information till dig

Tacksamhet AB är ett varumärke. När vi använder namnet Tacksamhet AB i denna information, avses följande Tacksamhet AB företag.

Tacksamhet AB ömsesidig Tjänsteföretag , organisationsnummer

559240-8347

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är det Tacksamhet företag som du har avtal med eller som annars ansvarar för den Tjänsten som gäller för dig. Uppgift om detta hittar du i din offertförfrågan.

För viss personuppgiftsbehandling har Tacksamhet AB och bolag i Tacksamhet Gruppen AB ett gemensamt ansvar.

2. Varför behandlar vi dina personuppgifter och vilken rättslig grund stödjer vi oss på?

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla  och tillhörande tjänster på ett tryggt och säkert sätt.

Vi behandlar huvudsakligen dina personuppgifter för att det är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden mot dig enligt avtalet, för att vi har rättsliga förpliktelser eller undantagsvis för känsliga personuppgifter, för att fastställa, fullgöra eller försvara rättsliga anspråk i verk­samheten.

Vi kan också i vissa fall - när vi har ett berättigat intresse - behandla dina personuppgifter med stöd av en så kallad intresseavvägning. En behand­ling får då endast ske om Tacksamhet AB intresse av att behandla uppgifter an­ses väga tyngre än den registrerades intresse.

I något enstaka fall inhämtar vi ditt samtycke till behandlingen, exempelvis för vår tilläggstjänst . Vi inhämtar också samtycke från dig för att lämna ut dina kontaktuppgifter, i det fall du exempelvis skulle vara intresserad av en kontakt med någon samarbetspartner till oss. När vi an­vänder samtycke som rättslig grund, informerar vi dig om detta i samband med att vi ber om ditt samtycke.

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål

Förbereda försäljning och rådgivning om tjänster och tillhörande tjänster.

Ingå, administrera och fullgöra avtal om tjänster och tillhörande tjänster.

Riskhantering, framtagande av premietariffer, Tjänstens villkor.

Följa lagar och regler som gäller i vår verksamhet.

Ge dig riktade marknadsföringserbjudanden om tjänster och tillhörande tjänster.

Utveckla och förbättra våra produkter och tjänster, både befintliga och nya.

Utveckla och testa våra system för att hantera våra produkter och tjänster på ett säkert och effektivt sätt.

I vart och ett av ovanstående ändamål ingår alltid att ta fram den statistik som vi behöver i verksamheten.

Förbereda försäljning och rådgivning om tjänster.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna lämna råd om tjänster och tillhörande tjänster samt för att förbereda avtal med dig, exempelvis när du ringer till kundtjänst, när du begär offert från oss eller om vi har ett möte om tjänster med dig. Vi behandlar då dina personuppgifter för att på din begäran kunna sända ut en offert och för att i samband med rådgivning kunna bedöma vilka Produkter , Service och tillhörande tjänster som är lämpliga för dig. Vi behöver också behandla dina personuppgifter för att kunna beräkna och lämna dig uppgift om premie för en tjänst. Vi behandlar dina personuppgifter för att dokumentera den rådgivning vi ger.

Vår rättsliga grund för ovan behandlingar är att förbereda och fullgöra avtal och fullgöra rättsliga förpliktelser. Om personuppgifterna är känsliga, behandlar vi dina personuppgifter för att fastställa, göra gällande och för­svara rättsliga anspråk samt för att vår behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra de skyldigheter som vi har i egenskap av bo­lagen inom områdena social trygghet och socialt skydd.

Ingå, administrera och fullgöra avtal om produkter, service och tillhörande tjänster

När du ansöker om offertförfrågan, behöver vi behandla dina personuppgifter för att kunna ingå och sedan fullgöra avtalet vi tecknar. Inför avtalets ingående gör vi en riskbedömning och räknar ut ett pris för Tjänsten. I vissa fall har vi en skyldighet enligt lag att bevilja en ansökan om Tjänsten medan vi i andra fall har rätt att avslå en ansökan.

vi kan först behöva göra en bedömning av din Ekonomi.. Dessa uppgifter ligger bland annat till grund för premiebetalningen och för vår bedömning av om du kan meddelas nån tjänster.

Om vi ingått ett avtal med en organisation är vi skyldiga enligt lag att informera och att erbjuda dig som tillhör organisationen anslutning till tjänsten. Vi behöver också behandla personuppgifter när en arbetsgivare tecknat avtal hos oss för sina anställda.

När vi ingått ett avtal behöver vi kunna sända dig information, erbjudanden om förnyelse av avtalet och i övrigt tillhandahålla dig information om avtalen . Vi kan även behöva lämna rådgivning och på din begäran ändra omfattning av tjänster. I de enstaka fall vi misstänker oegentligheter, har vi också rätt att göra polisanmälan om bedrägeri.

Vår rättsliga grund för ovan behandlingar är att förbereda och fullgöra avtal och fullgöra rättsliga förpliktelser., behandlar vi också personuppgifter på grund av skyldigheter inom arbetsrätten och områdena social trygghet och socialt skydd samt för att det är ett viktigt allmänt intresse. Om personuppgifterna är känsliga, behandlar vi dina personuppgifter för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk samt för att vår behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra de skyldigheter som vi har i egenskap av bolaget inom områdena social trygghet och socialt skydd.

. I samband med detta kan vi också komma att hantera uppgifter om personer som är drabbade, vållande, vittnen eller på annat sätt relaterade till en skada, hur skadan uppstod och de förhållanden som rådde. Beroende på vad det är för tjänsten och vad det är fråga om för tjänsten , kan vi även behöva inhämta uppgifter.

Vi använder oss också av ett för försäkringsbranschens gemensamma skadeanmälningsregister (GSR). Detta register innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning och används endast i samband med offertförfrågor.

Personuppgiftsansvarig för GPDR är Tacksamhet AB,

Ribbings Väg 9B

192 52 Sollentuna

Se www.tacksamhetgruppen.se för mer information om den behandling av uppgifter som förekommer i registret.

Vår rättsliga grund för att hantera offertförfrågan är att förbereda och fullgöra avtal och fullgöra rättsliga förpliktelser.

Om personuppgifterna är känsliga, behandlar vi dina personuppgifter för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk samt för att vår behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra de skyldigheter som vi har i egenskap av bolaget inom områdena social trygghet och socialt skydd. Behandlingen hos det gemensamma skaderegistret är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen.

Bedriva forskning i förebyggande syfte inom Reklamation och missnöjda kunden åtgärder i allmänhet

Vi behandlar vi personuppgifter för att kunna förebygga och minska mängden misstag . Vi kan i det sammanhanget också erbjuda olika tjänster.

Vår rättsliga grund för behandlingarna är den samma som för övriga behandlingar som vi redogjort för, eftersom framtagande av statistik för vårt förebyggande arbete och vår vetenskapliga forskning alltid ingår som ett naturligt led i alla våra ändamål med att behandla personuppgifter. Vi har också godkännande från etikprövningsnämnd att bedriva vår Tjänster. Den rättsliga grunden för att sända dig erbjudanden om förbyggande åtgärder är vårt berättigade intresse

Riskhantering, framtagande av premietariffer.

Tacksamhet AB behöver kunna bedöma risken i sin verksamhet för att beräkna och fastställa tjänsts premier och Tjänstevillor och för att förebygg och minska antalet misstag.

Vår rättsliga grund för ovan behandlingar är att fullgöra rättsliga förpliktelse. Om personuppgifterna är känsliga, behandlar vi dina personuppgifter för att vi ska fullgöra de skyldigheter som vi har i egenskap av bolaget inom områdena social trygghet och socialt skydd.

Följa lagar och regler som gäller i vår verksamhet

behöver är vi ibland tvungna att behandla personuppgifter. Följande exempel kan skyldigheter nämnas:

Vi är skyldiga att i vissa fall lämna kontrolluppgifter avseende dig och dina köpte tjänster till Skatteverket.

Vi är skyldiga att föra ett register över kundklagomål.

Vi är skyldiga att registrera inträffade incidenter.

Vi är skyldiga att redovisa vissa uppgifter till Skatteverket för att amerikanska federala skattemyndigheten (IRS) ska få uppgifter om amerikanska personers tillgångar och kapitalinkomster utanför USA.

Vi är skyldiga att vidta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vår rättsliga grund för dessa behandlingar är att fullgöra rättsliga förpliktelse. Om personuppgifterna är känsliga, behandlar vi dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra de skyldigheter som vi har i egenskap av bolaget inom områdena social trygghet och socialt skydd.

Ge dig riktade marknadsföringserbjudanden om tjänster och tillhörande tjänster

Såsom de flesta företag gör, kan vi komma att kontakta dig för att erbjuda kompletterande Tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Om du inte vill ha marknadsföring från oss, kan du kontakta Kundservice.

I begränsad utsträckning, kan vi sända direktmarknadsföring till en person som inte är kund hos oss. Vi hämtar då en adress från allmänt tillgängliga källor, där man får hämta uppgifter för direkt marknadsföringsändamål och uppgifterna sparas enbart i tre månader från kampanjtillfället.

Den rättsliga grunden för ovan behandlingar är vårt berättigade intresse.

Utveckla och förbättra våra produkter och tjänster, både befintliga och nya.

På Tacksamhet AB strävar vi ständigt efter att förbättra våra produkter och erbjudanden, förenkla för våra kunder och ha en konkurrenskraftig prissättning. För att åstadkomma det behöver vi göra olika slags analyser och statistik baserat på kunddata. Det kan till exempel vara data från användare av Tacksamhet AB webb eller omdömen om oss som vi bett våra kunder att lämna.

Den rättsliga grunden för dessa behandlingar är som regel Tacksamhet AB berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter för att utföra marknads-och kundanalyser för affärsutveckling och för att förbättra vårt produktutbud.

Vi kan använda dina personuppgifter för att utveckla och testa våra system för att hantera våra produkter och tjänster på ett säkert och effektivt sätt

Behandlingen utgör en teknisk och organisatorisk åtgärd för att skydda personuppgifterna enligt dataskyddsförordningen.

Vilka kategorier av personer och personuppgifter behandlar vi?

Dina personuppgifter är viktiga att behandla för att vi ska kunna tillhan­dahålla dig och tillhörande tjänster samt för att anpassa vår rådgivning till dina behov. Vilka uppgifter vi inhämtar beror på vilken tjänst vi avtalar om.

Om du inte själv har ingått avtal med oss, kan du ändå finnas registrerad hos Tacksamhet AB . Det gäller exempelvis om du varit i kontakt med oss, om du omfattas av offertförfrågan .

Du kan också finnas registrerad om du exempelvis är kontaktperson hos något företag som har avtal hos oss. Vi behandlar uppgifter om postnummer vilket kan vara indirekta personuppgifter. Ändamålet med behandlingen är att kvalitetssäkra kontaktuppgifter till kunder. Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är även i dessa fall det Tacksamhet AB företag som är ansvarig avtalsnivåer.

De personuppgifter vi behandlar kan delas in i följande kategorier:

Identifieringsuppgifter, såsom namn, kundnummer, personnummer eller samordningsnummer.

Kontaktuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer eller e-postadress.

uppgifter och ekonomisk information såsom uppgifter om försäkrade personer eller försäkrade föremål, premier, inkomstuppgift, skadeuppgifter, hushållsuppgifter, uppgifter eller förmånstagare

Betalningsuppgifter, såsom premier, kontouppgifter, uppgift om betalare, aviseringar eller påminnelser.

Uppgifter som krävs enligt lag, såsom skattehemvist, uppgifter som krävs för grundläggande kundkännedom och bekämpning av penningtvätt eller terrorism.

.

Uppgifter om brott, såsom vid anmälningar av misstänkta bedrägerier eller vid krav mot skadevållande.

Uppgifter om kommunikation såsom e-post, chatt och meddelanden, IP-adress, inspelade telefonsamtal, inkomna handlingar och bilder och statistik kring användning av våra digitala tjänster.

Uppgifter som indirekt kan kopplas till dig såsom postnummer

Dina personuppgifter behandlas med sekretess, i enlighet med våra etiska regler. Vi har också vissa skyldigheter enligt lag att upprätthålla sekretess, exempelvis får vi enligt lag inte lämna ut uppgift till någon om att hen är förmånstagare.

Vem kan vi lämna ut personuppgifter till?

För att kunna leverera våra produkter och tillhörande tjänster och för att följa lagar och regler, behöver vi ibland dela dina personuppgifter med andra, exempelvis andra försäkringsbolag eller med myndigheter. Vidare anlitar vi underleverantörer inom olika områden, exempelvis leverantörer av IT-tjänster. De kan i vissa fall behandla personuppgifter för vår räkning och är då så kallade personuppgiftsbiträden till oss. Personuppgiftsbiträden får bara behandla personuppgifter för vår räkning och på de villkor och instruktioner som vi anger. Vi ansvarar för och ställer samma sekretess-och säkerhetskrav på våra underleverantörer som när vi själva behandlar dina personuppgifter. behandlar vi personuppgifter på grund av skyldigheter inom social trygghet och socialist skydd samt för att det är ett viktigt allmänt intresse.

arbetsgivare och organisationer som gäller för dig, om det är nödvändigt för på grund av avtalet,

myndigheter när de har stöd i lag för att hämta uppgifter om dig, eller i de fall vi själva har rätt eller skyldighet att lämna uppgifter, vilket exempelvis krävs enligt lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller för att lämna kontrolluppgifter,

andra försäkringsbolag eller kreditupplysningsbolag om det är nödvändigt för våra utredningar vid oklara försäkringsfall, och då enligt gällande riktlinjer för detta,

tacksamhet AB för att återfinna stulna föremål,

Tacksamhet AB för att förhindra att flera bolaget i strid med gällande villkor.

underleverantörer som vi har avtal med och ansvar för

Domstolar och försäkringsnämnder i händelse av tvist eller annan prövning


Automatiserat beslutsfattande

Vi erbjuder dig tjänster där vi ibland använder oss av så kallat automatiserat beslutsfattande. Bland annat gäller det när du använder dig av våra automatiserade tjänster för att få premieuppgift och för viss reglering på vår webb och i våra appar, samt för de premierabatter

Automatiserat beslutsfattande i samband med tecknande av försäkring på webben och i våra appar.

När du använder våra webb-och app tjänster för att teckna avtal eller offertförfrågan räknar vi automatiskt ut ditt offertförfrågan. Med utgångspunkt i de uppgifter du anger så räknar vi automatiskt ut ett offert i förhållande till risken baserat våra vid var tid gällande premietariffer. Det är viktigt att du lämnar fullständiga och korrekta uppgifter för att din tjänst ska få rätt omfattning och för att du i samband med Tjänsten ska kunna få korrekt pris. Om du inte vill använda våra webb-eller app tjänster kan du alltid ringa in till Tacksamhet AB kundservice och köpa din Tjänst av en handläggare.

Automatiserat beslutsfattande i samband med anmälan av skada på webben eller i våra appar.

När du använder våra webb-och app tjänster för att anmäla och reglera ett försäkringsfall så kan vi ibland direkt ge dig ett automatiserat beslut om ditt pris . Det kan ske för vissa typer av tjänsten i det fall ditt ärende är okomplicerat. Priset räknas då ut automatisk utifrån Tjänsten villkor. Om du inte vill omfattas av ett automatiserat beslut, eller om du inte vill använda våra webb-eller app tjänster för att hantera din skada kan du alltid ringa in till Tacksamhet AB kundservice och få din tjänst reglerad av en handläggare.

Cookies

Vi behandlar dina personuppgifter när du surfar på vår webbplats i form av bland annat cookies.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

När vi behandlar personuppgifter för att sända direktmarknadsföring avseende tjänsten och tillhörande tjänster så bevarar vi personuppgifterna om erbjudandet endast under en period om tre månader.

När du begärt offert från oss, om vi har haft en kontakt och du har fått rådgivning om våra tjänster eller om du har gjort en ansökan så finns det olika lagar som innebär att vi ibland måste dokumentera och spara informationen och dina personuppgifter, även om vi inte har ingått något avtal. Om du dock bara har begärt en offert och inte gjort någon ansökan om tjänsten baserad på denna, raderar vi dina personuppgifter mycket kort tid efter det att offerttiden gått ut.

Sammanfattningsvis gäller att vi alltid måste bevara information, inklusive personuppgifter, så länge som det är nödvändigt med anledning av de avtal, lagar och regler som gäller för verksamheten. Vi måste bevara personuppgifter bland annat med anledning av lagstiftning om exempelvis bokföring, försäkringsdistribution, preskriptionsregler och lagstiftning om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

När du använder vår webbplats skickar vi uppgifter om ditt användande till en extern leverantör där uppgifterna sparas i två år.

När tiden för bevarandet löpt ut så raderas dina personuppgifter i enlighet med våra rutiner för gallring.

Överföringar av personuppgifter

Vi lagrar och behandlar i huvudsakligen dina personuppgifter inom EU/EES.

.I begränsad utsträckning anlitar vi leverantörer som finns EU/EES (s.k. "tredje land"). Dessa kan ibland ha åtkomst till de personuppgifter som lagras inom EU/EES, varför vi då säkrar personuppgifterna skyddas på ett korrekt sätt och enligt de skyddskrav som gäller enligt GDPR. Bland annat tecknar vi avtal, som innefattar EU-kommissionens standard avtals klausuler med den leverantör som befinner sig utanför EU/EES.

Dina rättigheter och klagomål

Allmänt

Du har enligt GDPR ett antal rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter. Nedan följer information om de rättigheter du har. Om du vill utöva någon av dina rättigheter ska du kontakta Tacksamhet AB Kundservice.

Rätt till tillgång

Vi ska informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har också rätt att begära en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och erhålla ett så kallat registerutdrag över de behandlingar som genomförs. En begäran om registerutdrag ska vara skriftlig och personligen undertecknad. Vi kommer att besvara dina önskemål inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål i tid, kommer vi lämna ett motiverat besked till dig. Registerutdraget kommer sändas till din folkbokföringsadress.

Rätt till rättelse

Om du ser att en personuppgift som vi har om dig är felaktig, har du rätt att begära att få denna rättad. Förutsatt att det är möjligt, och inte allt för betungande, kommer vi att underrätta de parter som vi lämnat ut informationen till om att en rättelse skett. Vi kommer även, om du så begär, att informera dig om till vilka parter vi lämnat rättelsen till.

Rätt till radering

Du har enligt GDPR i viss utsträckning rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Notera att vi i allra flesta fall grundar vår behandling av personuppgifter på avtal om tjänster och att vi inte kan radera sådan information som vi har om dig som vi behöver för att uppfylla eller bevisa vårt avtal eller sådan information vi måste bevara enligt lag.

Du har dock rätt att få dina personuppgifter raderade om någon av följande förutsättningar föreligger:

Om dina personuppgifter längre behövs för de ändamål som de behandlats för.

Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

Om du motsätter dig den behandling som sker med stöd av en intres­seavvägning och det inte finns tvingande berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du reserverar dig mot detta.

Om dina personuppgifter har behandlats på ett olagligt sätt.

Om radering krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Förutsatt att det är möjligt, och inte allt för betungande, kommer vi att underrätta de parter som vi lämnat ut informationen till om att en radering skett. Vi kommer även, om du så begär, att informera dig om till vilka parter vi lämnat informationen till.

Rätt till invändning

Du har enligt GDPR rätt att göra invändningar mot sådana behandlingar av dina personuppgifter som vi utför med stöd av vårt berättigade intresse. I din begäran, bör du tydligt ange vilken behandling som du invänder mot för att förenkla hanteringen av din begäran. Vi har rätt att fortsätta vår behandling av dina personuppgifter, trots din invändning, om vi kan visa


av att behandlingen inte sker.

Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring, kan du när som helst invända mot behandlingen och vi inför då direkt en så kallad reklamspärr i vårt register.

Rätt till begränsning

Du har enligt GDPR rätt att begära att behandling av dina personuppgifter ska begränsas om någon om följande förutsättningar föreligger:

Om du anser att de personuppgifter vi behandlar om dig inte är korrekta, kan du begära att vår behandling begränsas under tiden vi undersöker om informationen är korrekt.

Om en behandling är olaglig men du motsätter dig att dina personuppgifter raderas och istället begär att en begränsning av användningen sker.

När vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålet för vilket den samlades in men du behöver den för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

När du har invänt mot den behandling av dina personuppgifter som sker med stöd av vårt berättigade intresse, kan du begära att vår behandling begränsas under tiden vi undersöker om vi har rätt att fortsätta vår behandling.

Om behandlingen av dina personuppgifter begränsas, kommer vi endast att behandla dessa för lagring, med stöd av ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Vi kommer informera dig innan en begränsning upphör. Förutsatt att det är möjligt, och inte allt för betungande, kommer vi att underrätta de parter som vi lämnat ut informationen till om att begränsningen av behandlingen skett. Vi kommer även, om du så begär, att informera dig om till vilka parter vi lämnat informationen till.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att få ut personuppgifter om dig som du tillhandahållit oss, i ett strukturerat och allmänt använt format ("dataportabilitet"). Rätten till dataportabilitet gäller i de fall då vår behandling sker med stöd av ditt samtycke eller om en behandling behövs för att vi ska kunna tillhandahålla produkter och tjänster till dig enligt avtal. Rätten till data portabilitet omfattar dock inte sådan information som vi behandlar med stöd av vårt berättigade intresse eller enligt skyldighet i lag.

Rätt att återkalla samtycke

Om vi skulle ha baserat vår behandling av personuppgifter på ditt uttryckliga samtycke, har du rätt att närsomhelst återkalla ditt samtycke. Ett återkallande av ditt samtycke påverkar dock inte lagligheten av de behandlingar som genomförts med stöd av samtycket innan återkallandet genomfördes.

Rättigheter vid automatiserat beslutsfattande

Om du erhållit ett beslut som enbart baserar sig på ett automatiserat beslutsfattare kan du kontakta vår kundservice och få ditt ärende hanterat manuellt av en handläggare för att exempelvis uttrycka din åsikt eller bestrida beslutet om det skulle få rättsliga följder eller på annat liknande sätt i betydande grad påverka din situation.

Ytterligare behandlingar

Om vi utför ytterligare behandlingar av dina personuppgifter för ett annat syfte än för vilket de samlades in, kommer vi informera dig om detta innan nya behandlingen genomförs.

Klagomål

Om har klagomål på vår personuppgiftsbehandling, kanske för att du anser att din information inte behandlas korrekt, bör du anmäla detta till oss. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

 Kontaktuppgifter om behandlingen av dina personuppgifter

Om du vill utnyttja dina rättigheter eller har frågor om hanteringen av dina uppgifter kan du kontakta oss via kundtjänst på telefonnummer 076 825 16 30.

Dataskyddsombud

Tacksamhet AB dataskyddsombud har till uppgift att kontrollera att Tacksamhet AB behandlar personuppgifter i enlighet med lagar och regler. Om du har synpunkter som du vill att Dataskyddsombudet får kännedom om så kan du kontakta vårt dataskyddsombud på kundservice@tacksamhet.com eller via vanlig post på adress

Ribbings Väg 9B

192 52 Sollentuna

, om det är information som du vill sända skyddat.

Särskilt om behandling av personuppgifter hos Tacksamhet Service AB

Ändamålet med behandlingen hos tacksamhet Service AB är, utöver att admi­nistrera den kollektivavtalade tjänstepensionen, följa de lagar och regler som verksamheten omfattas av.

Vår rättsliga grund för ovan behandlingar är att förbereda och fullgöra avtal och fullgöra rättsliga förpliktelser. Vi behandlar också personupp­gifter på grund av skyldigheter inom arbetsrätten och områdena social trygghet och socialt skydd samt för att det är ett viktigt allmänt intresse. Om personuppgifterna är känsliga, behandlar vi dina personuppgifter för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk samt för att vår behandling är nödvändig för ett viktigt allmänt intresse enligt de lagar och regler som gäller för vår verksamhet.

De kategorier av personuppgifter som registreras är

identitetsuppgifter och kontaktuppgifter,

anställningsinformation och ekonomisk information, så som uppgift om anställningstid, lön och uppgift om hälsa i den mån det är nödvändigt för

betalningsuppgifter

uppgifter om kommunikation, så som såsom e-post, chatt och meddelanden

uppgifter som är nödvändiga med anledning av lagar och regler som gäller för oss.

Tacksamhet Service AB inhämtar personuppgifterna från UC och allmänt tillgängliga källor så som statens person och adressregister.

Om dina uppgifter överförs till ett land utanför EU/EES, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

Vi sparar personuppgifter så länge som det är nödvändigt t.

Du som registrerad har rätt att

få ett registerutdrag över de personuppgifter vi behandlar om dig

rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter

rätt att invända mot vår behandling.

lämna klagomål till Datainspektionen

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta Tacksamhet kundtjänst på

076 825 16 30.

Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud på

kundservice@tacksamhet.com

Särskilt om behandling av kontaktpersoner i företag

Vi hanterar kontaktuppgifter till personer på företag vi har avtal med. Det kan gälla avtal med företagskunder, leverantörer och samarbetspartners.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är det Företag i Tacksamhet gruppen .

Vi behandlar följande personuppgifter om dig som kontaktperson:

namn

e-postadress

telefonnummer

Dessa uppgifter behandlas med stöd av vårt berättigade intresse där vårt intresse att kunna kontakta kontaktpersoner på företag som vi har avtal med väger tyngre än personens intresse att skydda sina uppgifter.

Personuppgifterna inhämtas direkt från dig.

Vi delar inte dina personuppgifter vidare.

Om dina uppgifter överförs till ett land utanför EU/EES, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt.

Du har rätt att

få ett registerutdrag över de personuppgifter vi behandlar om dig

rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter

rätt att invända mot vår behandling. Om du inte vill att vi har kvar dina kontaktuppgifter kan du begära att vi raderar dessa

lämna klagomål till Datainspektionen

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan kontakta kundtjänst på respektive bolag.