https://www.tacksamhet.se/ https://www.ds-gruppen.se/ https://www.gemjewlry.com/

LEGAL NOTICE

1. ÄGARE AV WEBBPLATS; AVTAL TILL RÄTTSMEDDELANDE

1.1 Detta juridiska meddelande ("Villkoren") gäller hela innehållet på Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB )  www.revelationinkitchen.se och alla andra webbplatser som drivs av oss som hänvisar till eller länkar till dessa villkor ("Webbplatsen").
1.2 Läs dessa villkor noggrant innan du använder webbplatsen. Att använda webbplatsen indikerar att du accepterar dessa villkor oavsett om du väljer att registrera dig hos oss eller inte. Om du inte accepterar dessa villkor, använd inte webbplatsen. Du kan komma åt webbplatsen utan att registrera dig hos oss.
1.3 Vi kan ändra dessa villkor efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande då och då. Du bör därför kontrollera webbplatsen då och då för att granska dessa villkor, eftersom du genom att komma åt och fortsätta använda webbplatsen kommer att anses ha accepterat att du är bunden av dessa villkor som visas på webbplatsen vid tidpunkten för din åtkomst .
1.4 Vissa delar av dessa villkor kan dock ersättas av uttryckligen utsedda juridiska meddelanden eller villkor som finns på vissa sidor på webbplatsen. Allmänna försäljningsvillkor gäller för dina beställningar och vår leverans av produkter som listas på webbplatsens onlinebutik. Integritetspolicy gäller för vår insamling, behandling och användning av din personliga information. Cookies policy gäller för användning av cookies på webbplatsen.

2. INTELLEKTUELL EGENSKAP OCH LICENS

2.1 Du får skriva ut och ladda ner extrakt från sajten för din egen personliga, icke-kommersiella användning på följande basis: (a) inga dokument eller relaterad grafik på webbplatsen ändras på något sätt; (b) ingen grafik på webbplatsen används separat från motsvarande text; och (c) våra meddelanden om upphovsrätt och varumärken och bestämmelserna i denna klausul 2 finns i alla kopior.
2.2 Om inte annat anges är upphovsrätten, varumärken, databasrättigheter och andra immateriella rättigheter i all programvara, källkod och annat innehåll och material på webbplatsen (inklusive utan begränsning fotografier och grafiska bilder) äganderätt av oss eller våra licensgivare. I dessa villkor används all användning av extrakt från webbplatsen för något annat syfte än i enlighet med punkt 2.1 ovan. Om du bryter mot något av dessa villkor upphör ditt tillstånd att använda webbplatsen automatiskt och du måste omedelbart förstöra alla nedladdade eller tryckta extrakt från webbplatsen.
2.3 Med förbehåll för klausul 2.1 ovan får ingen del av webbplatsen reproduceras eller lagras på någon annan webbplats eller ingå i något offentligt eller privat elektroniskt återvinningssystem eller tjänst utan vårt skriftliga tillstånd.
2.4 Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i dessa villkor förbehålls.
2.5 Webbplatsen får inte användas i samband med något annat kommersiellt syfte utom de som är specifikt godkända eller godkända av oss. Lämpliga rättsliga åtgärder kommer att vidtas av oss för olaglig eller obehörig användning av webbplatsen.

3. REGISTRERING

Varje konto och registrering som utförs via webbplatsen är endast för en enda användare. Om något användarnamn och lösenord tilldelas dig tillåter vi inte att du delar ditt användarnamn och lösenord med någon annan person eller med flera användare i ett nätverk. Ansvaret för säkerheten och konfidentialiteten för alla utfärdade lösenord beror på dig. Du är ansvarig för all användning av webbplatsen från ditt konto.

4. DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

4.1 Du är förbjuden att publicera eller överföra till eller från webbplatsen något material: (a) som är hotande, ärekränkande, obscen, otillbörlig, lugnande, stötande, pornografisk, kränkande, som kan anställa rashat, diskriminerande, hotfullt, skandalöst, inflammatoriskt , blasfemiskt, i strid med förtroende, i kränkning av privatlivet, i strid med tredje parts rättigheter, olagliga eller som kan orsaka irritation eller besvär; eller (b) för vilka du inte har erhållit alla nödvändiga licenser och / eller godkännanden; eller (c) som utgör eller uppmuntrar till uppförande som skulle anses vara ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt strida mot lagen om eller kränka tredje parts rättigheter i något land i världen; eller (d) som är tekniskt skadligt (inklusive, utan begränsning, datavirus, logikbomber, trojanska hästar, maskar,
4.2 Du får inte komma åt någon del eller funktion på webbplatsen, eller andra system eller nätverk som är anslutna till webbplatsen eller dess servrar, eller till någon av de tjänster som erbjuds på eller via webbplatsen, genom hacking, lösenordsgrävning eller annan olaglig eller icke-auktoriserade medel.
4.3 Du får inte bryta mot säkerhets- eller autentiseringsåtgärderna på webbplatsen eller något nätverk som är anslutet till webbplatsen. Du får inte vända uppslagning, spåra eller försöka spåra information om någon annan användare av eller besökare på webbplatsen, eller någon annan kund av Natural Machines, inklusive något konto som inte ägs av dig, eller utnyttja webbplatsen eller någon tjänst eller information som görs tillgänglig eller erbjuds av eller via webbplatsen på något sätt.
4.4 Du kommer inte att vidta några åtgärder som orsakar en orimlig eller oproportionerligt stor användning av infrastrukturen för webbplatsen eller naturliga maskiners system eller nätverk, eller några system eller nätverk som är anslutna till webbplatsen eller naturliga maskiner.
4.5 Vi ska fullständigt samarbeta med alla brottsbekämpande myndigheter eller domstolsbeslut som begär eller hänvisar oss att avslöja identiteten eller lokalisera någon som publicerar något material i strid med klausulerna 4.1 till 4.4 ovan.

5. LÄNKAR

Länkar till tredje parts webbplatser på webbplatsen tillhandahålls enbart för informationssyften och för din bekvämlighet. Du lämnar webbplatsen när du använder de länkade sidorna. Vi har inte granskat alla dessa tredjepartswebbplatser eller ger några garantier angående dem och vi kontrollerar inte och ansvarar för dessa webbplatser eller deras innehåll eller tillgänglighet. Vi stöder därför inte eller gör några framställningar om dem, eller något material som finns där, eller några resultat som kan erhållas genom att använda dem. Om du väljer att komma åt någon av tredjepartswebbplatserna som är länkade via webbplatsen, gör du det helt på egen risk.

6. ANSVARSFRISK OCH ANSVAR

6.1 Vi garanterar, representerar inte eller garanterar att din användning av sajten kommer att vara oavbruten eller felfri. Vi strävar efter att se till att webbplatsen normalt är tillgänglig 24 timmar om dygnet, men vi är inte ansvariga om webbplatsen av någon anledning är otillgänglig när som helst eller under någon period. Åtkomst till webbplatsen kan avbrytas tillfälligt och utan föregående meddelande i händelse av systemfel, underhåll eller reparation eller av skäl utanför vår kontroll.
6.2 Webbplatsen tillhandahålls "som den är", utan några villkor, garantier eller andra villkor av något slag. Följaktligen utesluter alla uppgifter, villkor och andra villkor i den maximala utsträckning som tillåts enligt lag, och uttryckligen avvisar alla garantier av något slag, antingen uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier av tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst syfte, lämplighet, tillförlitlighet, aktualitet, noggrannhet, fullständighet, säkerhet, titel och icke-intrång som, men för dessa villkor, kan ha effekt i förhållande till webbplatsen. Din användning av, eller oförmåga att använda, webbplatsen är på din enda risk.
6.3 I största möjliga utsträckning tillåtet enligt tillämplig lag får naturligtvis inga maskiner, någon annan part (oavsett om de är involverade i att skapa, producera, underhålla eller leverera webbplatsen), någon av våra dotterbolag eller någon av dessa bolags direktörer , tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer eller licensgivare är ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för alla direkta, indirekta, tillfälliga, bestraffande, speciella eller följdförluster eller skador inklusive utan begränsning förlust av användning, vinster eller data som uppstår från din användning av sajten eller för något annat anspråk relaterat på något sätt till din användning av sajten inklusive men inte begränsat till några fel eller utelämnanden i något innehåll eller någon förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av användningen av eller oförmåga att använda, allt innehåll publicerat,överförs eller på annat sätt gjort tillgängliga via sajten eller från uppförandet av användare av webbplatsen, vare sig online eller offline, radering av dina data, information eller innehåll lagrat på webbplatsen, även om de får information om deras möjligheter, vare sig sådana förluster eller skador uppstår i kontrakt, försumlighet, skada eller på annat sätt
6.4 Vi representerar inte eller garanterar att webbplatsen kommer att vara fri från förlust, korruption, attack, virus, störningar, hacking eller annan säkerhetsintrång, och vi fraskriver oss något ansvar i samband med detta.

7. SKADELIGHET

Genom att använda sajten accepterar du att ersätta och hålla Natural Machines, något av våra dotterbolag, och något av sådana företags styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer och licensgivare oskadliga med avseende på alla fordringar som uppstår till följd av ditt intrång av dessa villkor, din användning av webbplatsen, alla åtgärder som vidtagits av oss som en del av vår utredning av ett misstänkt överträdelse av dessa villkor eller som ett resultat av vårt konstaterande eller beslut att ett brott mot dessa villkor har inträffat.

8. ALLMÄNT

Dessa villkor ligger mellan dig och oss och styrs av och ska tolkas i enlighet med lagarna i KUNGARIKET Sverige och Europa , utan hänsyn till lagstiftningens principer.
Tvister som uppstår i samband med dessa villkor ska omfattas av Madrids domstolar exklusiva behörighet, och parterna avstår uttryckligen från rätten till något annat forum som de kan ha.
Vissa stater eller jurisdiktioner tillåter inte val av lagar och domstolar i vissa fall. Om dina tillämpliga bestämmelser inte tillåter val av lagar och domstolar ska bestämmelserna i punkterna ovan inte tillämpas.
Inget underlåtenhet att utöva eller förseningar i utövandet av någon rätt enligt dessa villkor ska försämra eller fungera som ett avstående från det helt eller delvis. Ingen enskild eller partiell utövande av någon rättighet enligt dessa villkor ska förhindra ytterligare eller annan utövande av denna eller utövande av någon annan rättighet.
Även om webbplatsen är tillgänglig över hela världen, är inte alla funktioner, produkter eller tjänster som diskuteras, refereras, tillhandahålls eller erbjuds via eller på webbplatsen tillgängliga för alla personer eller på alla geografiska platser, eller lämpliga eller tillgängliga för dess användning utanför följande länder: United Amerikas förenta stater, EU: s medlemsstater, Europeiska ekonomiska samarbetsländerna och Folkrepubliken Kina. Alla erbjudanden för alla funktioner, produkter eller tjänster som görs på webbplatsen ogiltiga där det är förbjudet. Om du valde att komma åt sajten från länder utanför nämnda länder gör du det på eget initiativ och du är ensam ansvarig för att följa gällande lokala lagar.

Senaste uppdatering: Augusti 2020